IsanGate IsanGate IsanGate IsanGate Easyhome in Thailand IsanGate IsanGate
IsanGate IsanGate IsanGate IsanGate IsanGate IsanGate IsanGate
IsanGate IsanGate IsanGate IsanGate IsanGate IsanGate IsanGate
IsanGate IsanGate IsanGate IsanGate IsanGate IsanGate IsanGate
IsanGate IsanGate
IsanGate   IsanGate
อาจารย์มนัส สุขสาย

 
การศึกษา
บรรพชา-อุปสมบท

มนัส สุขสาย
 • ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านนาหมอม้า อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี
 • มัธยมศึกษา โรงเรียนอุบลวิชาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 • ว.อ. (ครูผู้สอนวาดเขียนเอก) สมัครสอบ
 • การศึกษาบัณฑิต ค.บ. (ศิลปศึกษา) วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
 • มหาบัณฑิต พบ.ม. พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • พ.ศ. 2497 : เป็นสามเณรที่วัดโพธิ์ศรี บ้านนาหมอม้า ตำบลนาหมอม้า อำเภออำนาจเจริญ เป็นเวลา 1 ปี
  ศึกษาวิชานักธรรม และอักษรธรรมโบราณอีสานจากพระอธิการคำ จนฺทโชโต
 • พ.ศ. 2498 : เป็นสามเณร-พระภิกษุที่วัดศรีทอง (วัดศรีอุบลรัตนาราม) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเวลา 9 ปี
  ศึกษาวิชานักธรรม บาลีไวยากรณ์ วิชาสามัญ ศิลปะ อักษรโบราณอีสาน อักษรขอมและอักษรไทยน้อย จากนายอาคม ประกอบผล ศาสตราจารย์ฉ่ำ ทองคำวรรณ อาจารย์ผ่าน วงษ์อ้วน และอาจารย์สวัสดิ์ วงศ์วิเศษ
การทำงาน
 • อาจารย์โรงเรียนพนาศึกษา อำเภอพนา จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบัน จังหวัดอำนาจเจริญ)
 • อาจารย์โรงเรียนปทุมพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 • อาจารย์ 3 ระดับ 8 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศนอ.)
  ช่วยราชการที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)
สนับสนุนให้ IsanGate อยู่รับใช้ท่านตลอดไป ด้วยการคลิกแบนเนอร์ไปเยี่ยมผู้สนับสนุนของเราด้วยครับ

ผลงานวิชาการ
(พิมพ์เผยแพร่แล้ว 15 เรื่อง)
 • การบาศรีสูตรขวัญ
 • สุภาษิตอีสาน
 • ภาพเขียนสีอุบลราชธานี
 • ภูมิปัญญาชาวบ้านไทยอีสาน
 • ตำราเรียนอักษรโบราณไทยอีสาน
 • ท้าวคำสอน
 • ธรรมคำสอนโลก
 • เฮือน 3 น้ำ 4
 • บุญข้าวสาก
 • พระเถระกายเน่า
 • ให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว
 • ชายเจ็ดโบสถ์
 • ตำรายาสมุนไพรอีสาน
 • การเขียนลายไทย
 • การทำเครื่องปั้นดินเผา
  และมีเอกสารการเขียนหนังสือ-ปริวรรตอักษรโบราณไทยอีสานให้เป็นอักษรไทย ยังไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่อีกกว่า 50 เรื่อง
ผลงานด้านสื่อมวลชน
 • จัดทำรายการเผยแพร่ความรู้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียง วปถ.6 ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2525 เป็นต้นมา เนื้อหาที่นำออกเผยแพร่ได้แก่
  • การศึกษา (ประวัติ แผนการศึกษาแห่งชาติ การศึกษานอกโรงเรียน)
  • ศาสนา (พุทธจริยา จริยศึกษา ปรัชญา ความเชื่อ พิธีกรรม)
  • ศิลปะ (จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม วรรณกรรม นาฏกรรม)
  • วัฒนธรรม (การแต่งกาย การกินอยู่ ยารักษาโรค)
  • ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษา ภูมิปัญญาชาวบ้าน
 • จัดทำสารคดีเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) และสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11) ร่วมเป็นพิธีกรบรรยายการถ่ายทอดสดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี
ที่อยู่
 • 299 หมู่ 11 (บ้านนิคมจัดสรร) ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
 • โทรศัพท์ 045-241716

Line

Back

 

Home ภาษาอีสานวันละคำ ผญา สุภาษิต อักษรโบราณอีสาน ธรรมะจากหลวงพ่อ ไปเอาบุญบ้านเฮา มาม่วนซื่นโฮแซว มาม่วนซื่นโฮแซว แผนผังเว็บไซต์