ถัน
เรียง แถว เรียงเป็นแถวเรียก ถัน อย่างว่า เขาก็วงแวดล้อมบาไว้หมื่นถัน (กา) หลายถันถ้องตาวแวงระวังราช คนคั่งเท้าโฮงฮ้านลุ่มเทิง (สังข์).
in a row, ranks or rows.