ง่า
กิ่ง แขนง กิ่งไม้เรียก ง่าไม้ แขนงไม้เรียก ง่าไม้ แหนงไม้ ก็ว่า อย่างว่า สิบแหนงไม้ ซาวแหนงไม้ บ่ปานแหนงไม้ดู่สิบแก่นคู้ซาวแก่นคู้บ่ปานไม้แก่นจันทน์ (ภาษิต).
branch, bough, twig.