ตรีปิฎก
พระไตรปิฎก คือ พระสูตร พระวินัย พระอภิธรรม.
Buddhist scriptures, the Tripitaka.