วิปการ
ผิดฐานะ ไม่เหมาะสม ประทุษร้าย แก้แค้น.
to be inappropriate to status, improper, to inflict injury, avenge.