แขก
ชื่อนกแขกเต้า เป็นนกที่หัดพูดเลียนภาษาคนได้ เรียก นกแขกเต้า อย่างว่า เขาแขกแก้วปุนปากสอนเสียง สังกาจิบจาบนันในฮ้าน ก็บ่ฮีไฮฮ้องเฮเสียงสงัดอยู่ ฝูงนี้เจ้าขม่อมป้องปุนเลี้ยงรอบระวัง (สังข์)
lorikeet (type of talking bird).