องค์ประกอบ
ส่วนต่างๆ ที่ประกอบกันทำให้เป็นรูปขึ้นใหม่.
component, ingredients, element.