สังฆมณฑล
วงการคณะสงฆ์ ขอบเขตของพระสงฆ์ สถานที่อำนาจพระสงฆ์แผ่ไปถึง.
Buddhist ecclesiastical world, territory of monks.