โต้น
ลูกตุ้มสำหรับใส่เครื่องชั่งจีนเรียก หมากโต้นชิง.
weights for Chinese balance scale.