เงื่อน
ปลายของเชือกเรียก เงื่อนเชือก อนึ่งถ้อยคำที่เป็นปม จะต้องคิดอ่านจึงจะเข้าใจเรียก เงื่อน เหตุเบื้องต้นที่ดลบันดาลให้เป็นไปเรียก เงื่อนเค้า.
end of rope (usually refers to part below knot), riddle, pre-condition.