แกนแก
นกพิลาบ นกพิลาบเรียก นกแกนแก อย่างว่า ยูงยางพร้อมแกนแกกี้ก่างกะเล็นฮอกจ้อนเหนอ้มห่านหอม (สังข์).
pigeon.