หมึง
ทำกิริยาอาการขึงขัง ทำท่าทางดุ เรียก หมึง.
to act stern or mean.