สุติ
การได้ยินได้ฟัง ขนบธรรมเนียม เสียง (ป.).
listening, hearing, tradition, sound.