สมนาคุณ
ตอบแทนบุญคุณด้วยทรัพย์สินแรงงาน หรือด้วยการสักการบูชา ทั้งนี้แล้วแต่กรณี สมนา ก็ว่า.
to repay a debt of gratitude by a material gift, labor or worship.