ยุคนธร
ชื่อภูเขาลูกหนึ่งในหมู่เขาเจ็ดลูก ซึ่งล้อมรอบภูเขาพระสุเมรุ ภูเขายุคนธร ก็ว่า (ป.ส.).
name of one of seven mountains surrounding mythical mountain of gods.