โอวาท
คำแนะนำ คำตักเตือน คำกล่าวสอน (ป. โอวาท).
advice, admonition, exhortation.