เย่อ
ใหญ่โต บุหรี่มวนโต เรียก กอกยา เย่อ กอกยาเดอะ ก็ว่า.
big, enormous.