งุ่มงุ่ม
อาการเดินดุ่มดุ่มไปของคนหรือสัตว์ เรียก ย่างงุ่มงุ่ม.
(walking) straight for goal letting nothing distract.