กิ่ง
เทียนกิ่ง เทียนที่เอามารวมกันสองเล่ม แล้วหักเล่มหนึ่งตรงกลาง เทียนนั้นจะกลายเป็นเทียนกิ่ง เทียนกิ่งนี้ใช้ในเวลาเถราภิเษกพระสงฆ์ขึ้นเป็นสำเด็ด ยาชา ยาครู.
the broken candle of two candles used in Buddhist ceremony.