สุคติ
ภูมิที่ไปเกิดมีความสุขความสบาย สวรรค์ (ป. ส.).
paradise, heaven.