ผู้ไทย
ชนชาติไทยสาขาหนึ่ง สำเนียงพูดคล้ายญวณ ภูมิลำเนาเดิมอยู่ในเมืองวัง เมืองโปนในประเทศลาว เมื่อประมาณ พ.ศ.๒๓๗๓ ได้อพยพมาอยู่ท้องที่จังหวัดนครพนม สกลนคร และกาฬสินธุ์.
Phu Thai. a Thai-Lao ethnic minority group in Nakhon Phanom, Sakolnakhon and Kalasin provinces.