chumphon

ภูมิลำเนา/การศึกษา/
การทำงาน
chumphon
 • บ้านปะอาว หมู่ 11 ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 • ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ประวัติศาสตร์
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
 • ปริญญาโท อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต (อ.ม.) ประวัติศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ครูสอนวิชาประวัติศาสตร์ โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ (2517-2532)
 • ศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
 • หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
 • หัวหน้ากลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ผลงานทางวิชาการ
เกียรติประวัติ
 • เป็นผู้บรรยายพิเศษ วิชา ป.611 สัมมนาประวัติศาสตร์ไทยชั้นสูง สำหรับนิสิตปริญญาโท สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (18 มิถุนายน - 5 ตุลาคม 2527)
 • เป็นกรรมการคุวบคุมปริญญานิพนธ์ ระดับปริญญาโท วิชาเอกประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
 • ได้รับเชิญจาก The Center for Souteast Asian Studies มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ-สังคม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ไปทำการวิจัยและบรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 6 เดือน (23 เมษายน - 22 ตุลาคม 2539)
สถานที่ติดต่อ
 • หัวหน้ากลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
 • ถนนตระการ - พนา ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
 • โทร. 0-4548-2411- 413, 0-4548-1245   โทรสาร. 0-4548-1210
ปัจจุบัน
 • เกษียณอายุราชการแล้ว แต่ยังคงทำงานศึกษาวิจัยด้านประวัติศาสตร์อีสาน พื้นถิ่นลุ่มน้ำโขง ร่วมกันกับผองเพื่อนนักวิชาการไทย-ญี่ปุ่น
 • ติดต่อทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 089-424-3360
 • Facebook : ชุมพล แนวจำปา

chumphon 03

 chumphon 04

7 - 10 ธันวาคม 2559 วิจัยเรื่อง "การจัดการน้ำโดยภูมิปัญญาของชาวนาบริเวณลุ่มน้ำโขงตอนล่าง"
Trip นี้ ณ สะหวันนะเขด นักวิจัยไทยสองคน ญี่ปุ่นสองคน

redline

backled1