art local people

ผศ. สุระ อุณวงศ์

sura oonnawong 05ผศ. สุระ อุณวงศ์ ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประวัติชีวิตและการศึกษา

 • เกิดเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2478 ณ หมู่ที่ 6 บ้านนาม่วง ตำบลดอลตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
 • เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง
 • บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดมัชฌิมาวาส อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดหาร พ.ศ. 2491
 • สอบได้นักธรรมตรี ที่วัดศรีมงคลใต้ อำเภอเมืองมุกดาหาร พ.ศ. 2492
 • สอบได้ ป.ธ. 3 เป็นมหาเณร และนักธรรมโท พ.ศ. 2496 ที่วัดกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
 • 10 มีนาคม 2499 เดินทางเข้ากรุงเทพฯ ไปพำนักวัดทัศนารุณสุนทราราม เขตพญาไท ได้ทำการอุปสมบท และสอบได้ประโยค 4 นักธรรมเอก
 • 10 เมษายน 2500 สมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ
 • 10 มีนาคม 2508 เรียนจบ พุทธศาสตร์บัณฑิต (พ.ธบ.)
 • 30 มิถุนายน 2511 เดินทางไปศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาประวัติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเมืองปูณา รัฐมหาราช ประเทศอินเดีย  และจบการศึกษาได้วุฒิการศึกษา M.A. เมื่อปี พ.ศ. 2514
 • 27 กุมภาพันธ์ 2515 กราบลาสิกขาบท ที่วัดทัศนารุณสุนทราราม เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ในระหว่างที่ยังศึกษาอยูที่ประเทศอินเดีย ได้มีจิตอาสาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แพร่หลายยิ่งขึ้น นำวัตรปฏิบัติ การครองตน การกระทำพิธีการทางศาสนาต่างๆ อย่างถูกต้อง การสมาธิ รักษาศีล โดยได้เปิดโรงเรียนสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หลักสูตรระยะสั้น ถึง 4 แห่ง ซึ่งชาวอินเดียให้ความสนใจมาสมัครเรียนเป็นจำนวนมาก มีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ในอินเดียและนำไปเผยแพร่ต่อๆ กันไปอีกมากมาย

sura oonnawong 01

ขณะที่ยังศึกษาอยู่ที่ประเทศอินเดีย ได้เปิดโรงเรียนสอนการใช้ชีวิตอย่างชาวพุทธที่ถูกต้องตามวิถี

sura oonnawong 03

การทำงาน

 • 5 มีนาคม 2516 มาสอบบรรจุเป็นอาจารย์สอนที่ วิทยาลัยครูอุบลราชธานี (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในปัจจุบัน)
 • 5 มิถุนายน 2518 ได้รับแต่งตั้งเป็น หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา
 • 18 มกราคม 2537 ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผ.ศ.) ระดับ 8
 • 30 กันยายน 2538 เกษียณอายุราชการ รวมเวลารับราชการทั้งสิ้น 22 ปี 6 เดือน 22 วัน

sura oonnawong 03

sura oonnawong 04

ผลงานด้านการศึกษา

 • เอกสารตำรา "ผญา" ความเป็นมาและประวัติของผญา

sura oonnawong 06

sura oonnawong 02

redline

backled1