klonlum header

กลอนติ่ง

กลอนติ่ง เป็นข้อความเชิงอุปมาอุปไมยที่คมคาย ลึกซึ้ง ชวนให้คิด มีลักษณะทำนองเดียวกันกับกลอนโต้น ไม่ได้เป็นคำสอนโดยตรง เพียงแต่เป็นคำเปรยๆ เตือนสติหรือให้ข้อคิดเท่านั้น กลอนประเภทนี้อาจเป็นคำกลอนคล้องจองกัน อาจเป็นวลีหรือเป็นประโยคก็ได้ อาจจะมีคำหยาบโลนปะปนเพื่อให้เกิคความสนุกสนาน ไม่ง่วงนอนตอนลำช่วงดึกๆ

 

   • ติ้งเจ้าติ่งลิงติ๋งลิงติง
    ติ้งเจ้าติ่งสาวสิงสาวทอง
    ลองไปเหล้นคืนเดียวตดใส่
    ตดใส่แล้วเอาขี้ไล่ทา
   • ติ้งเจ้าติ่งลิงติ๋งลิงติง
    ญิงป๋าซิ่นลงหนองลืมเบิ่ง
    บาดห่าขึ้นจากน้ำปลิงน้อยจ่องฮิม
   • ติ้งเจ้าติ่งลิงติ๋งลิงติง
    สิงหลานเหล้นกลางเวนซิ่นคลี่
    เหลียวเบิ่งหีผู้เถ้ายุมยั้วดั่งถง
   • ติ้งเจ้าติ่งลิงติ๋งลิงติง
    ลิงตกสร้างหางชันกิ่งดิ่ง
    คันขอบ่อซ้วนลิงนั้นส่วนตาย
   • ติ้งเจ้าติ่งลิงติ๋งลิงติง
    ลิงขึ้นไม้เร็วไวปีนป่าย
    จับง่าตายแล้วม้วนลงพื้นแม่นลิง
   • ติ้งเจ้าติ่งลิงติ๋งลิงติง
    ใส่เสื้ออิ่งลืมตุ้มห่อนม
    เขาโจมแล้วนมยานโต่งเหล่ง
    บาดว่าใส่เสื้ออิ้งนมเจ้าบ่ตึง
   • ติ้งเจ้าติ่งลิงติ๋งลิงติง
    ปลิงเข็มน้อยในหมอยลืมเบิ่ง
    บาดห่าพือพกซิ่นมันดิ้นจั่งเห็น
   • ติ้งเจ้าติ่งลิงติ๋งลิงติง
    สิงลูกใภ้บายนมมันเบิ่ง
    ว่าสิโก๋ก่มโก้ยมันนั้นบ่ยอม
   • ติ้งเจ้าติ่งลิงติ๋งลิงติง
    สิงสาวน้อยนอนนานำพ่อ
    พ่อนั้นแม่นพ่อน้ากุมสี้ยั่งคืน
   • ติ้งเจ้าติ่งลิงติ๋งลิงติง
    สิงสาวน้อยนอนนานำพ่อ
    พ่อนั้นแม่นพ่อน้านานั้นอยู่ไกล
    สิงดนหลายเลยเคยเลยคุ้น
    ท้องกะใหญ่อุ้นลุ้นนมหย่อนเตเซ
    เบิ่งบ่อนใดกะเพมันบ่คือเก่า
   • ติ้งเจ้าติ่งลิงติ๋งลิงติง
    งูสิงน้อยบ่คือกับงูเห่า
    บาดได้กินเต่าน้อยมันนั้นบ่ตึง
   • ติ้งเจ้าติ่งลิงติ๋งลิงติง
    สิงน้องเหล้นกลางเว็นลืมเต่า
    เหลียวเบิ่งแมงหมี่เข้าเป็นปุ้มท่อหัว
ขอขอบพระคุณ หมอลำทองลา สายแวว     
ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลรชธานี      

thongla saiwaew

 หมอลำทองลา สายแวว - หมอลำคำปุ่น ฟุ้งสุข

redline

backled1