klonlum header

กลอนติ่ง

กลอนติ่ง เป็นข้อความเชิงอุปมาอุปไมยที่คมคาย ลึกซึ้ง ชวนให้คิด มีลักษณะทำนองเดียวกันกับกลอนโต้น ไม่ได้เป็นคำสอนโดยตรง เพียงแต่เป็นคำเปรยๆ เตือนสติหรือให้ข้อคิดเท่านั้น กลอนประเภทนี้อาจเป็นคำกลอนคล้องจองกัน อาจเป็นวลีหรือเป็นประโยคก็ได้ อาจจะมีคำหยาบโลนปะปนเพื่อให้เกิคความสนุกสนาน ไม่ง่วงนอนตอนลำช่วงดึกๆ

 

      • ติ้งเจ้าติ่งลิงติ๋งลิงติง
        ติ้งเจ้าติ่งสาวสิงสาวทอง
        ลองไปเหล้นคืนเดียวตดใส่
        ตดใส่แล้วเอาขี้ไล่ทา
      • ติ้งเจ้าติ่งลิงติ๋งลิงติง
        ญิงป๋าซิ่นลงหนองลืมเบิ่ง
        บาดห่าขึ้นจากน้ำปลิงน้อยจ่องฮิม
      • ติ้งเจ้าติ่งลิงติ๋งลิงติง
        สิงหลานเหล้นกลางเวนซิ่นคลี่
        เหลียวเบิ่งหีผู้เถ้ายุมยั้วดั่งถง
      • ติ้งเจ้าติ่งลิงติ๋งลิงติง
        ลิงตกสร้างหางชันกิ่งดิ่ง
        คันขอบ่อซ้วนลิงนั้นส่วนตาย
      • ติ้งเจ้าติ่งลิงติ๋งลิงติง
        ลิงขึ้นไม้เร็วไวปีนป่าย
        จับง่าตายแล้วม้วนลงพื้นแม่นลิง
      • ติ้งเจ้าติ่งลิงติ๋งลิงติง
        ใส่เสื้ออิ่งลืมตุ้มห่อนม
        เขาโจมแล้วนมยานโต่งเหล่ง
        บาดว่าใส่เสื้ออิ้งนมเจ้าบ่ตึง
      • ติ้งเจ้าติ่งลิงติ๋งลิงติง
        ปลิงเข็มน้อยในหมอยลืมเบิ่ง
        บาดห่าพือพกซิ่นมันดิ้นจั่งเห็น
      • ติ้งเจ้าติ่งลิงติ๋งลิงติง
        สิงลูกใภ้บายนมมันเบิ่ง
        ว่าสิโก๋ก่มโก้ยมันนั้นบ่ยอม
      • ติ้งเจ้าติ่งลิงติ๋งลิงติง
        สิงสาวน้อยนอนนานำพ่อ
        พ่อนั้นแม่นพ่อน้ากุมสี้ยั่งคืน
      • ติ้งเจ้าติ่งลิงติ๋งลิงติง
        สิงสาวน้อยนอนนานำพ่อ
        พ่อนั้นแม่นพ่อน้านานั้นอยู่ไกล
        สิงดนหลายเลยเคยเลยคุ้น
        ท้องกะใหญ่อุ้นลุ้นนมหย่อนเตเซ
        เบิ่งบ่อนใดกะเพมันบ่คือเก่า
      • ติ้งเจ้าติ่งลิงติ๋งลิงติง
        งูสิงน้อยบ่คือกับงูเห่า
        บาดได้กินเต่าน้อยมันนั้นบ่ตึง
      • ติ้งเจ้าติ่งลิงติ๋งลิงติง
        สิงน้องเหล้นกลางเว็นลืมเต่า
        เหลียวเบิ่งแมงหมี่เข้าเป็นปุ้มท่อหัว
ขอขอบพระคุณ หมอลำทองลา สายแวว     
ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลรชธานี      

thongla saiwaew

 หมอลำทองลา สายแวว - หมอลำคำปุ่น ฟุ้งสุข

redline

backled1