klonlum header

กลอนต่ง

กลอนต่ง เป็นข้อความเชิงอุปมาอุปไมยที่คมคาย ลึกซึ้ง ชวนให้คิด มีลักษณะทำนองเดียวกันกับกลอนโต้น ไม่ได้เป็นคำสอนโดยตรง เพียงแต่เป็นคำเปรยๆ เตือนสติหรือให้ข้อคิดเท่านั้น กลอนประเภทนี้อาจเป็นคำกลอนคล้องจองกัน อาจเป็นวลีหรือเป็นประโยคก็ได้ อาจจะมีคำหยาบโลนปะปนอยู่บ้าง เพื่อให้เกิคความสนุกสนาน ไม่ง่วงนอนตอนลำช่วงดึกๆ

 

 • ต้งเจ้าต่งลงต๋งลงตง
  ลงไปท่งเก็บหอยเก็บปู
  เก็บได้แล้วคอนมาโก๋กง
  เทใส่ด้งปูโค้งไต่หนี
 • ต้งเจ้าต่งลงต๋งลงตง
  สาวขี้อ่งอาบน้ำหนองดง
  ยามเพิ่นลงป๋าแพป๋าผ้า
  เพิ่นผู้ซ่าบ่ฮู้แนวใด
  ปลิงจังไฮแล่นเข้าต่งซิ่น
  เพราะว่ามันถึกกลิ่นเต่าเพ็กเต่านา
  ปลิงจับไลปลาฝาฮ้องตายเซาอ่ง
 • ต้งเจ้าต่งลงต๋งลงตง
  เจ้าอย่าอ่งจำไว้ให้ดี
  บาดว่าปลิงเข้าหีเต้นอยู่ด่งด่ง
 • ต้งเจ้าต่งลงต๋งลงตง
  แนวคนอ่งหลงตนลืมตาย
  ว่าแต่โตงามหลายหลงกายลืมแก่
  ลืมพ่อแม่หลงชู้หลงผัว
  อย่าหลงตนหลงตัวให้จดจำไว้แหน่
 • ต้งเจ้าต่งลงต๋งลงตง
  กินบ่จ่งมันพีทางกลาง
  กินบ่ฮู้จักทางกินหลายท้องแตก
  เทิงกินเทิงแดกนมหย่อนปานถง
  มันเลยบ่มีทรงเซาตึงเซาต่ง
 • ต้งเจ้าต่งลงต๋งลงตง
  กินบ่จ่งท้องแตกคือพราหมณ์
  มันเลยเหมิดความงามแม่นบ่ข้อยว่า
 • ต้งเจ้าต่งลงต๋งลงตง
  ลำขึ้นหน้าโย่งโย่งคนฮ้องคนโฮ
  ผัดอวดโตโพนโตเอาสาบักใหญ่
  เหลียวเบิ่งหน้าเพิ่นไค่คือยักขินี
  เว้าความจริงอี่หลีเฮ็ดหยังต้องจ่ง
  บาดเขาหามข้วมท่งลงแขกเรียงคิว
  ย้านแต่หน้าบีบสิวแก้มเลยเซาต่ง

ขอขอบพระคุณ หมอลำทองลา สายแวว      
ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลรชธานี      

 

 thongla saiwaew

หมอลำทองลา สายแวว - หมอลำคำปุ่น ฟุ้งสุข

redline

backled1