oldie sisaket

ภาพเก่าเล่าเรื่อง "ศรีสะเกษในอดีต" ถ่ายภาพโดย ดร. โรเบิร์ต ลาริมอร์ เพนเดิลตัน (Dr. Robert Larimore Pendleton) นักวิทยาศาสตร์ทางดินและการเกษตร University of Wisconsin-Milwaukee Libraries, ชาวอเมริกัน ซึ่งเข้ามาปฏิบัติงานในฐานะที่ปรึกษาของกรมเกษตรและการประมง กระทรวงเกษตราธิการ ประเทศไทย ในปี ค.ศ. 1935-1942 เอามาเผยแพร่ต่อโดย Wisuwat Buroot ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ

sisaket BE2479 01
"กองเกวียนบนถนน น้ำอ้อม-ศรีสะเกษ"
พ.ศ. 2479 (น้ำอ้อม น่าจะหมายถึง อำเภอกันทรลักษณ์ ในปัจจุบัน)
sisaket BE2479 01 note

sisaket BE2479 02
เกวียนบรรทุกฝ้าย บ้านพยุห์
ปี 2479

sisaket BE2479 03
เด็กๆ บ้านสำโรงระวี อำเภอศรีรัตนะ
ปี 2479

sisaket BE2479 04
เด็กๆ บ้านสำโรงระวี อำเภอศรีรัตนะ
ปี 2479

sisaket BE2479 05
ระหว่างเส้นทางศรีสะเกษ-น้ำอ้อม
ปี 2479

sisaket BE2479 06
เกวียนบรรทุกไม้ ออกจากป่า โดยชาวบ้านช่วยกันลาก

sisaket BE2479 07
"โปง"
ทำจากไม้ สำหรับให้พระตีบอกเวลาให้ชาวบ้านเตรียมใส่บาตรเช้า ปี 2479

sisaket BE2479 08
การดีดฝ้ายให้เป็นเส้นใยละเอียด ก่อนการนำไปปั่นเป็นเส้นใย

sisaket BE2479 09
บ้านเรือนยกใต้ถุนสูง มุงด้วยหญ้าแฝก ฝาด้านข้างจากแถบใบตองตึง
(ใบพลวง)

sisaket BE2479 10
การตำหูก
(ทอผ้า) บ้านกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย ปี 2479

sisaket BE2479 11
ปราสาทสระกำแพงใหญ่
17 มีนาคม พ.ศ. 2479

sisaket BE2479 12
ทับหลังที่พังลงมา ปราสาทสระกำแพงใหญ่
ปี 2479

sisaket BE2479 13
สภาพของปราสาทสระกำแพงใหญ่
พ.ศ. 2479 ก่อนการบูรณะ

sisaket BE2479 14
ช่างตีเหล็ก ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย ปี 2479

sisaket BE2479 15
สาวดอก หรือ สาวเส้นใยไหม อำเภออุทุมพรพิสัย ปี 2479

sisaket BE2479 16
ตลาดกลาง "ท่าข้าว" บ้านตำแย อำเภออุทุมพรพิสัย ปี 2479

sisaket BE2479 17
การลงแขก (ขอแรงงาน) หาบข้าวจากลานขึ้นยุ้งฉาง หรือนำไปขาย บ้านสำโรงระวี ปี 2479

sisaket BE2479 18
การหาบข้าวเปลือกไปขาย บ้านตำแย อำเภออุทุมพรพิสัย ปี 2479

sisaket BE2479 19
ครอบครัวพร้อมหน้า บ้านพยุห์ ปี 2479

sisaket BE2479 20
สืบหูก การต่อด้ายใหม่ที่ได้จากการค้นหูกเข้ากับด้ายเก่าในฟืม ปี 2479

next greenภาพเก่าเล่าเรื่องในอดีต ศรีสะเกษ ชุดที่ 1 | ชุดที่ 2 | ชุดที่ 3

redline

backled1