oldie NKP

ภาพเก่าเล่าเรื่อง "นครพนมในอดีต" ถ่ายภาพโดย ฌ็อง มารี โอกุสต์ ปาวี (Jean Marie August Pavie) นักสำรวจชาวฝรั่งเศส (2429-2438) ดร. โรเบิร์ต ลาริมอร์ เพนเดิลตัน (Dr. Robert Larimore Pendleton) นักวิทยาศาสตร์ทางดินและการเกษตร University of Wisconsin-Milwaukee Libraries, ชาวอเมริกัน ซึ่งเข้ามาปฏิบัติงานในฐานะที่ปรึกษาของ กรมเกษตรและการประมง กระทรวงเกษตราธิการ ประเทศไทย ในปี ค.ศ. 1935 - 1942 จาก Keyes, Charles F. & Keyes, E. Jane ซึ่งเป็นนักมานุษยวิทยา จากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน ที่ได้เข้ามาศึกษาวิจัยทางชาติพันธุ์วรรณาในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2506 - 2507 และจากท่านอื่นๆ เครดิตใต้ภาพ เอามาเผยแพร่ต่อโดย Wisuwat Buroot ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ

nakon panom BE2429 02

พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม ปี 2429-2438 Credit: Auguste Pavie

nakon panom BE2429 01
เจ้าเมืองนครพนม และครอบครัว Credit : Auguste Pavie

ฌ็อง มารี โอกุสต์ ปาวี (Jean Marie August Pavie) นักสำรวจชาวฝรั่งเศส ในภารกิจสำรวจพื้นที่ทับซ้อนบริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงตอนเหนือ ปี 2429-2438 (พื้นที่ทับซ้อนกับแคว้นตังเกี๋ย ได้แก่ เมืองสิบสองจุไทย เมืองหัวพันห้าทั้งหก เมืองหลวงพระบาง และ สำรวจมณฑลลาวพวน ริมฝั่งขวาของแม่น้ำโขง)

nakon panom BE2433 01

ชาวลาว นครพนม ปี 2433 Young Laotians from Lakhon (Nakhon Phanom), 1890.
Credit : Mission Pavie

nakon panom BE2436 01

พระธาตุพนม ประเทศไทย ปี 2436-2439. That Phanom, Thailand, 1893-1896.
Credit : Simon, Georges Eugène

nakon panom BE2436 02

พระธาตุพนม ประเทศไทย ปี 2436-2439. That Phanom, Thailand, 1893-1896.
Credit : Simon, Georges Eugène

nakon panom BE2448 01

พระธาตุพนม เผยแพร่ ปี พ.ศ. 2448 Credit : Paris, E. Flammarion

nakon panom BE2449 01

หญิงเมืองเรณูนคร กำลังนั่งบนหอ หรือ เกยหอ สำหรับเทียบช้าง
ในคราวสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสด็จตรวจราชการเมืองนครพนม สยาม ปี 2449
เครดิต : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

nakon panom BE2481 01

ถนนหนทางผ่านป่าแห่งหนึ่ง เส้นทางระหว่างนครพนม - มุกดาหาร
(จากภาพจะมีการปักเสา พาดสายโทรเลข เพื่อการสื่อสารในสมัยนั้น) ปี 2481

nakon panom BE2481 02

เรือนแพริมแม่น้ำโขง ฤดูน้ำลด นครพนม มีนาคม 2481 Photo Credit : ดร.โรเบิร์ต ลาริมอร์ เพนเดิลตัน

nakon panom BE2506 01

วัดพระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ธันวาคม ปี พ.ศ. 2506 เครดิตภาพ : Keyes, Charles F. & Keyes, E. Jane

nakon panom BE2506 02

วัดพระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ธันวาคม ปี พ.ศ. 2506

nakon panom BE2506 03

เสี่ยงเซียมซีและเสี่ยงทาย ในวัดพระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ธันวาคม ปี พ.ศ. 2506

nakon panom BE2506 04

ประชาชนกราบไหว้พระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ธันวาคม ปี พ.ศ. 2506

nakon panom BE2506 05

พระอุโบสถ วัดพระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ธันวาคม ปี พ.ศ. 2506

nakon panom BE2506 06

วัดพระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ธันวาคม ปี พ.ศ. 2506

nakon panom BE2506 07

วัดพระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ธันวาคม ปี พ.ศ. 2506

nakon panom BE2512 01

ปั้มน้ำมันหน้าวัดพระธาตุพนม พ.ศ. 2512 เครดิต : พระธรรมไตรโลกาจารย์ (รักษ์ เรวโต)

nakon panom BE2512 02

รถโดยสารประจำทางหน้าวัดพระธาตุพนม พ.ศ. 2512 เครดิต : พระธรรมไตรโลกาจารย์ (รักษ์ เรวโต)

nakon panom BE2512 03

สักการะบูชาพระธาตุพนม พ.ศ. 2512 เครดิต : พระธรรมไตรโลกาจารย์ (รักษ์ เรวโต)

nakon panom BE2512 04

องค์พระธาตุพนม พ.ศ. 2512 เครดิต : พระธรรมไตรโลกาจารย์ (รักษ์ เรวโต)

nakon panom BE2506 08

เด็กๆ ที่ลานข้าว บ้านปลาปาก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม พฤศจิกายน 2507 เครดิต : รศ. ดร. วิโรฒ ศรีสุโร

nakon panom BE2506 09

วัวเทียมเกวียน เส้นทาง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เมษายน 2518 เครดิต : รศ. ดร. วิโรฒ ศรีสุโร

 

redline

backled1