oldie buriram

ภาพเก่าเล่าเรื่อง "เมืองบุรีรัมย์ในอดีต" Credit ถ่ายภาพโดย : มร. กรูเต, ภาพถ่ายของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพฯ เอามาเผยแพร่ต่อโดย Wisuwat Buroot ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ

burirum BE2472 06

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสด็จปราสาทพนมรุ้ง ปี 2472

burirum BE2472 07

สภาพบันไดทางขึ้นของปราสาทพนมรุ้ง ปี พ.ศ. 2472

burirum BE2472 08

ปรางค์น้อย ปราสาทพนมรุ้ง ปี พ.ศ. 2472

burirum BE2472 09

ปราสาทพนมรุ้ง ในปี พ.ศ. 2472

burirum BE2472 10

ปราสาทพนมรุ้ง มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมอยู่ในส่วนของฐานราก ในปี พ.ศ. 2472

burirum BE2472 11

สภาพทางเดิน และ บันไดทางขึ้นปราสาทพนมรุ้ง ในปี พ.ศ. 2472

burirum BE2472 12

ปราสาทพนมรุ้ง ในปี พ.ศ. 2472

burirum BE2472 13

ปราสาทพนมรุ้ง ในปี พ.ศ. 2472

burirum BE2472 14

ปราสาทพนมรุ้ง ในปี พ.ศ. 2472

burirum BE2472 15

ปราสาทพนมรุ้ง ในปี พ.ศ. 2472

burirum BE2472 16

ผนังกำแพงของปราสาทพนมรุ้ง ด้านนอก ในปี พ.ศ. 2472

burirum BE2472 17

ผนังกำแพงของปราสาทพนมรุ้ง ในปี พ.ศ. 2472

burirum BE2472 18

ระเบียงทางเดินภายในปราสาทพนมรุ้ง ในปี พ.ศ. 2472

burirum BE2472 19

ผนังกำแพงหินปราสาทพนมรุ้ง ในปี พ.ศ. 2472

burirum BE2472 20

ชิ้นส่วนของทับหลังที่หลุดออกมา ปราสาทพนมรุ้ง ในปี พ.ศ. 2472

burirum BE2472 21

ทับหลัง ปราสาทพนมรุ้ง ในปี พ.ศ. 2472

burirum BE2472 22

ทับหลัง ปราสาทพนมรุ้ง ในปี พ.ศ. 2472

burirum BE2472 23

ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ ปราสาทพนมรุ้ง ในปี พ.ศ. 2472

burirum BE2517 01

ปราสาทพนมรุ้ง ในปี พ.ศ. 2517

 next greenภาพเก่าเล่าเรื่องในอดีต เมืองบุรรัมย์ ชุดที่ 1 | ชุดที่ 2 

redline

backled1