oldie nongbualumpoo

ภาพเก่าเล่าเรื่อง "เมืองหนองบัวลำภู" ถ่ายภาพโดย ดร. โรเบิร์ต ลาริมอร์ เพนเดิลตัน (Dr. Robert Larimore Pendleton) นักวิทยาศาสตร์ทางดินและการเกษตร University of Wisconsin-Milwaukee Libraries, ชาวอเมริกัน ซึ่งเข้ามาปฏิบัติงานในฐานะที่ปรึกษาของกรมเกษตรและการประมง กระทรวงเกษตราธิการ ประเทศไทย ในปี ค.ศ. 1935-1942 เอามาเผยแพร่ต่อโดย Wisuwat Buroot ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ

nongbua lampoo BE2494 01

หนองบัวลำภูในอดีต เมื่อ มกราคม ปี 2494 เครดิตภาพ : ดร. โรเบิร์ต ลาริมอร์ เพนเดิลตัน ที่ปรึกษากระทรวงเกษตราธิการ (สมัยนั้น)

nongbua lampoo BE25xx 01

การขุดลอกหนองบัว บริเวณประตูระบายน้ำ ใกล้วัดโพธิ์ชัยฯ หนองบัวลำภู (ไม่ทราบปี พ.ศ.) Cr Chaiwat Rattanakoses

 nongbua lampoo BE25xx 02

การขุดลอกหนองบัว โดยชาวหนองบัวลำภู (ไม่ทราบปี พ.ศ.) Cr Chaiwat Rattanakoses

nongbua lampoo BE25xx 03

การขุดลอกหนองบัว โดยชาวหนองบัวลำภู (ไม่ทราบปี พ.ศ.) Cr Chaiwat Rattanakoses

nongbua lampoo BE25xx 04

การขุดลอกหนองบัว โดยชาวหนองบัวลำภู (ไม่ทราบปี พ.ศ.) Cr Chaiwat Rattanakoses

nongbua lampoo BE25xx 05

การขุดลอกหนองบัว บริเวณประตูระบายน้ำ ใกล้วัดโพธิ์ชัยฯ หนองบัวลำภู (ไม่ทราบปี พ.ศ.) Cr Chaiwat Rattanakoses

 

redline

backled1