foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ช่วงนี้อากาศแปรปรวนนะครับ ฤดูหนาวแต่ร้อน และมีฝนตกกระจายทั่วประเทศเลยทีเดียว และตอนนี้ก็ฤดูเก็บเกี่ยวของชาวนาซึ่งไม่ได้เก็บเกี่ยวด้วยมือแบบดั้งเดิมแล้ว แต่หันมาใช้รถเกี่ยวข้าวแทนซึ่งทำได้รวดเร็วกว่ามากๆ แต่ก็มีปัญหาตามมาคือข้าวเปลือกมันยังไม่แห้งเก็บเข้ายุ้งฉางไม่ได้ ต้องมีการตากแดดให้แห้งก่อนสัก 2-3 วัน พอมีฝนมาแบบนี้ก็แย่เลย บางรายก็เอาไปตากบนถนนหนทางซึ่งอันตรายมากๆ อย่าหาทำเด้อพี่น้อง มันผิดกฎหมาย...😭🙏😁

: Our Sponsor ::

adv200x300 2

: Facebook Likebox ::

: Administrator ::

mail webmaster

: My Web Site ::

krumontree200x75
easyhome banner
ppor 200x75
isangate net200x75

e mil

No. of Page View

paya supasit

ju juคันเจ้าได้ขี่ซ้างกั้งฮ่มเป็นพระยา อย่าได้ลืมคนทุกข์ผู้ขี่ควายคอนกล้า

        ## ถ้าได้ดิบได้ดีหรือได้เป็นใหญ่แล้ว ก็อย่าได้ลืมผู้คนรอบข้าง @อย่าลืมบุญคุณคนที่เคยเอื้อเฟื้อเรา ##

ariya song header

เรื่องราวของพระอริยสงฆ์ภาคอีสาน ที่เป็นผู้สืบสานต่อพระพุทธศาสนา เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ น้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเผยแผ่กับปวงชนชาวไทย จนเป็นที่เลื่องลือกล่าวถึงอยู่จากอดีตสู่ปัจจุบัน ทางเว็บไซต์ประตูสู่อีสานจึงได้นำมารวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้พวกเราชาวพุทธได้เห็นแจ้งจริงในแนวทางปฏิบัติตนสู่ความสงบสุข ลดละกิเลส ไกลจากสิ่งมัวหมอง ให้สามารถดำรงตนอย่างเป็นสุข ดังคำกล่าวที่ว่า

ศาสนาพุทธไม่เคยเสื่อม แต่ที่เสื่อมคือใจของพุทธบริษัททั้ง 4 อันได้แก่ ภิกษุ  ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา ทั้งนี้ การเสื่อมดังกล่าวเกิดจากการกระทำของพวกเรากันเอง จะมัวไปโทษพระสงฆ์อย่างเดียวก็ไม่ได้ พวกเราต่างหากที่คอยสนับสนุนให้ท่านเหล่านั้นมีสิ่งอำนวยความสะดวก เกินความจำเป็น เช่น เงินตรา และเทคโนโลยี "

 หากเราจะตั้งสติกันใหม่ พิจารณาให้ดีก็จะเห็นคล้อยตาม ดังพระโอวาทของ สมเด็จพระสังฆราช องค์ปัจจุบัน ที่ว่า

fact

พระพุทธศาสนา เข้ามาสู่ดินแดนสยามที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบัน เมื่อประมาณ พ.ศ. 236 สมัยเดียวกันกับประเทศศรีลังกา ด้วยการส่งพระสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศต่างๆ 9 สาย โดยการอุปถัมภ์ของ พระเจ้าอโศกมหาราช กษัตริย์อินเดีย ในขณะนั้นประเทศไทยรวมอยู่ในดินแดนที่เรียกว่าสุวรรณภูมิ ซึ่งมีขอบเขตกว้างขวาง มีประเทศรวมกันอยู่ในดินแดนส่วนนี้ทั้ง 7 ประเทศในปัจจุบัน ได้แก่ ไทย พม่า ศรีลังกา ญวน กัมพูชา ลาว มาเลเซีย ซึ่งสันนิษฐานว่ามีใจกลางอยู่ที่ จังหวัดนครปฐม ของไทย เนื่องจากได้พบโบราณวัตถุที่สำคัญ เช่น พระปฐมเจดีย์ และรูปธรรมจักรกวางหมอบเป็นหลักฐานสำคัญ แต่พม่าก็สันนิษฐานว่ามีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองสะเทิม ภาคใต้ของพม่า พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่สุวรรณภูมิในยุคนี้ นำโดยพระโสณะและพระอุตตระ พระเถระชาวอินเดีย เดินทางมาเผยแผ่พุทธศาสนาในแถบนี้ จนเจริญรุ่งเรืองมาตามลำดับ ตามยุคสมัย

การสืบต่อพระพุทธศาสนามีต่อมาตามลำดับ โดยแยกเป็น 2 สาย คือ มหานิกาย และธรรมยุตินิกาย อย่างไรก็ตามความมีศรัทธาของชาวไทยก็ยังคงปักแน่น มีพระผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ที่เป็นหลักสำคัญให้กับพระพุทธศาสนาอยู่ในทุกภาคของประเทศไทย สำหรับในภาคอีสานนั้น ก็มีพระอริยสงฆ์อยู่มากมายที่เป็นที่เคารพนับถือ และเป็นหลักแก่นในการเผยแผ่พระศาสนาออกไปให้ไพศาล โดยเฉพาะสาย "พระป่า" (ครู-อาจารย์หลายท่านได้กล่าวว่า ไม่อยากให้แตกแยกกันด้วยนิกาย ขอให้ยึดเอาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักในการปฏิบัติ และสานต่อพระพุทธศาสนา) มีชาวต่างประเทศมากมายที่เลื่อมใสจนได้สละทางโลกมาบวชในพระพุทธศาสนาจำนวนมาก [ อ่านเพิ่มเติม : ฝรั่งกับการนับถือพระพุทธศาสนา ]

รายนามพระอริยสงฆ์แห่งภาคอีสาน🙏🙏🙏

LP Sao sm

หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล

พระปรมาจารย์กรรมฐาน
วัดดอนธาตุ จังหวัดอุบลราชธานี

LP Mann sm

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

พระผู้เลิศทางธุดงควัตร
วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร

LP Suang sm

หลวงปู่สรวง ออยเตียนสรูล

เทวดาเดินดินแห่งอีสานใต้
วัดไพรพัฒนา จังหวัดศรีสะเกษ

LP kao sm

หลวงปู่ขาว อนาลโย

วัดถ้ำกลองเพล จังหวัดอุดรธานี

LP fun sm

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

วัดป่าอุดมสมพร จังหวัดสกลนคร

LP Tast sm

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

วัดหินหมากเป้ง จังหวัดหนองคาย

LP Cha sm

หลวงปู่ชา สุภทฺโท

วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี

LP Bua sm

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี

LP Put sm

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

วัดป่าสาลวัน จังหวัดนครราชสีมา

LP Koon sm

หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

วัดบ้านไร่ จังหวัดนครราชสีมา

LP Jamm sm

หลวงปู่จาม มหาปุญโญ

วัดป่าวิเวกวัฒนาราม จังหวัดมุกดาหาร

LP Dul sm

หลวงปู่ดูลย์ อตฺโล

วัดบูรพาราม จังหวัดสุรินทร์

LP Chan sm

หลวงปู่จันทร์ เขมิโย

วัดศรีเทพประดิษฐาราม นครพนม

dee load sm

พระครูดีโลด (วิโรจน์รัตโนบล)

พระสงฆ์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาชำนาญศิลป์

LP Moon sm

หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล

พระอมตะเถระ 5 แผ่นดิน ศรีสะเกษ

LP Kliang sm

หลวงปู่เกลี้ยง เตชธฺมโม

วัดโนนแกด อำเภอเมือง ศรีสะเกษ

LP Kinaree sm

หลวงปู่กินรี จนฺทิโย

วัดกัณตะศิลาวาส อำเภอธาตุพนม

LP Sing sm

หลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม

วัดป่าสาลวัน อำเภอเมือง นครราชสีมา

LP Lee sm

หลวงปู่ลี กุสลธโร

วัดภูผาแดง หนองวัวซอ อุดรธานี
LP Amorn sm

หลวงพ่ออมร เขมจิตโต

วัดป่าวิเวกธรรมชาน์ อุบลราชธานี
Juan Kulchetro sm

พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ

วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) บึงกาฬ
Boonserm

หลวงพ่อบุญเสริม ธมฺมปาโล

วัดป่ากัทลิวัน (ป่าสวนกล้วย) ศรีสะเกษ
LP Saeng sm

หลวงปู่แสงจันทร์ จันดะโชโต

วัดป่าดงสว่างธรรม อำเภอป่าติ้ว ยโสธร
LP Si Siriyano sm

หลวงปู่สี สิริญาโน

วัดป่าศรีมงคล อำเภอสำโรง อุบลราชธานี

ยังไม่หมด ยังมีอีกมากครับ อยู่ในระหว่างการรวบรวมเรียบเรียงข้อมูล จะได้นำมาเสนอในโอกาสต่อไป สำหรับท่านที่ทราบประวัติของพระอริยสงฆ์ท่านอื่นๆ จะแนะนำมาก็ยินดีที่จะเรียบเรียงมานำเสนอ แจ้งมาที่ webmaster @ isangate.com ได้เลยครับ

หมายเหตุ : ต้องขอเรียนให้ทราบว่า "ทางทีมงานนำเสนอเรื่องราวของพระอริยสงฆ์ ท่านเหล่านี้ในทางที่เป็นพระผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้จำเริญสืบต่อไปในภายภาคหน้า หาใช่ด้วยอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารย์ การปลุกเสก เลข ยันตร์ แต่อย่างใดนะครับ จึงไม่มีเรื่องราวของเหรียญ ของขลังใดๆ และไม่สามารถจัดหาแก่ท่านได้ ไม่ต้องขอมานะขอรับ"

isan word tip

isangate net 345x250

ppor blog 345x250

adv 345x200 1

นโยบายความเป็นส่วนตัว Our Policy

ยินดีต้อนรับสู่ประตูอีสานบ้านเฮา เว็บไซต์ของเรา ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)